Nawigacja

Projekty

Aktywna Szkoła - rok szkolny 2007/2008

                                                                        W kopalni talentów


Program autorski

p. Małgorzaty Kasperowicz

p. Joanny Łajewskiej-Talipskiej

ORGANIZATORZY:

- Unia Europejska

- Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Białymstoku

ŚRODKI FINANSOWANIA:

- Europejski Fundusz Społeczny

Cel ogólny i szczegółowe programu:

 • Eliminowanie ryzykownych zachowań poprzez zorganizowanie czasu wolnego
 • Stworzenie różnorodnych form spędzania czasu wolnego
 • Zaangażowanie uczniów do działania na rzecz innych poprzez organizację imprez integracyjnych
 • Prezentacja osiągnięć uczniów poprzez zorganizowanie wystaw, koncertu, występów
 • Wzrost aktywności uczniów oraz rozwój ich zainteresowań i pasji

 „W kopalni talentów” to program realizowany na terenie Szkoły Podstawowej w Zabłudowie. Skierowany był do uczniów kl. I-VI oraz społeczności lokalnej. Zyskał dużą życzliwość wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Trwał on od 1 września 2007 roku do 9 stycznia 2008 roku. Uwzględniał on zmiany wewnątrz szkoły oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. Celem programu było eliminowanie ryzykownych zachowań poprzez zorganizowanie czasu wolnego dla uczniów szkoły podstawowej w Zabłudowie. Osiągnięciom tego celu sprzyjało stworzenie różnorodnych form spędzania czasu wolnego poprzez udział w 10 kołach zainteresowań ( o  8 specjalnościach).


1. „Węzełki – Supełki” (koło hafciarskie) – 2 grupy ;11 osób z klas I-III i 12 osób z klas IV-VI

2.    „Ciekawski Pstryczek”(koło fotograficzne ) – 20 osób z kl. IV-VI

3.    „Domisolki”(koło muzyczne) – 1 grupa; 37 osób z kl. I-VI

4.    „Tęczowe światełka” (koło plastyczne)- 2 grupy; 15 osób z klas I-III i 15 osób z kl. IV-VI

5.    „Pomysłowy Dobromir”(koło wolontariatu szkolnego) – 25 osób z kl. IV-VI

6.    „Roztańczone pantofelki”(koło taneczne)- 29 osób z kl. IV-VI

7.    „Tajemnicze słówka” (koło teatralne) – 17 osób z klas I-VI

8.   „Spece od Englisza” (koło angielskiego) – 18 osób z kl. IV-VI


 
Udział w tych kołach umożliwił uczniom nie tylko właściwe zagospodarowanie czasu wolnego, ale także stał się bardzo dobrym sposobem zaangażowania uczniów na rzecz innych, w tym udziału w imprezach integracyjnych. Dla niektórych z nich, szczególnie tych z problemami edukacyjnymi udział w kołach stał się okazją do zaprezentowania swoich umiejętności pozaszkolnych. Czasami ci, którzy nie osiągali wysokich wyników w nauce sprawdzali się bardzo dobrze jako osoby wspomagające podczas imprez, czy zainteresowane np. robieniem zdjęć.

Realizowany program pozwolił na podzielenie się z innymi swoimi umiejętnościami, zdolnościami czy talentami. Uczestnicy kół: teatralnego, muzycznego, tanecznego, hafciarskich, plastycznych, fotograficznego mogli zaprezentować swoje prace wobec innych kolegów i koleżanek, rodziców, nauczycieli a czasem też wśród innych np. uczestników konkursu plastycznego czy muzycznego.

Duża frekwencja na zajęciach i na imprezach integracyjnych sprzyjała wzrostowi aktywności oraz rozwojowi zainteresowań i pasji uczniów. Dowodem tego jest również ciągłe zainteresowanie uczniów innymi kołami i chęć zgłaszania się na nie.

Program zakładał zorganizowanie określonej liczby spotkań w ramach poszczególnych kół. W trakcie programu odbyło się po 17 spotkań koła- plastycznego, hafciarskiego, tanecznego, języka angielskiego, teatralnego; po 34 godzin koła muzycznego i wolontariatu oraz 21 spotkań koła fotograficznego. Oprócz tych godzin uczestnicy programu brali udział w trzech 3- godzinnych imprezach integracyjnych. Więcej niż planowano odbyło się godzin z koła muzycznego i tanecznego oraz hafciarskiego. Te ostatnie koła (zarówno niektórzy uczestnicy jak i prowadzący) wyrazili zgodę na kontynuowanie nieodpłatne tychże zajęć w II semestrze.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w okresie od 1.09.2007 do 9.01.2008 zrealizowano następujące działania:


1. We wrześniu:

 • Dokonano ustalenia harmonogramu zajęć dla poszczególnych kół
 • Powiadomiono uczniów, rodziców i nauczycieli o możliwościach i warunkach uczestnictwa w programie
 • Dokonano naboru chętnych
 • Ustalono programy do poszczególnych kół
 • Rozpoczęto regularne spotkania w grupach wiekowych
 • Zakupiono materiały do prowadzenia kół, materiały reklamowe, biurowe i sprzęt

 2. W październiku:

 • Systematyczne realizowanie treści poszczególnych kół
 • Udział w Konkursie Muzycznym „Miłością żyć” organizowanym przez Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku z okazji XXV Jubileuszowych Dni Kultury Chrześcijańskiej / zajęcie I miejsca /
 • Zorganizowanie i udział wszystkich uczniów szkoły, nauczycieli i rodziców, przedstawicieli Klanzy w imprezie integracyjnej „Barwy jesieni” (30.X. 2007); przeprowadzenie konkursu na jesienne dziwolągi; uczestnictwo w różnorodnych stoiskach z zadaniami jesiennymi
 • Zorganizowanie występu koła teatralnego, występu koła tanecznego i muzycznego, wystawy zdjęć
 • Udział w VII międzyszkolnym konkursie plastycznym „Złota, polska jesień”.
 • Zakup materiałów do prowadzenia zajęć
 • Sporządzenie sprawozdania merytorycznego za III kwartał 2007

3. W listopadzie:

   

 • Realizowano systematyczne spotkanie kół
 • Zakup kolejnych materiałów do prowadzenia kół
 • Przygotowanie do zorganizowania imprez integracyjnych

4. W grudniu:

 • Spotkania w ramach poszczególnych kół zainteresowań
 • Zorganizowanie i udział w imprezie integracyjnej dla wszystkich uczniów szkoły, rodziców, nauczycieli „Bożonarodzeniowe różności”
 • Wystawienie jasełek przez koło teatralne w trakcie imprezy
 • Zorganizowanie wystawy prac koła fotograficznego w albumach
 • Wystawa prac koła hafciarskiego
 • Zakup ostatnich materiałów i pomocy w tym pomocy dydaktycznych do prowadzenia kół
 • Wykorzystanie wszystkich środków finansowych z otrzymanej dotacji
 • Przygotowania do Forum Aktywnej Szkoły

5. W styczniu:

 • Przeprowadzenie ostatnich zajęć kół według ustalonego harmonogramu
 • Zorganizowanie imprezy integracyjnej tylko dla uczestników programu „Bal u Królowej Śniegu”
 • Wręczenie dyplomów-zaświadczeń dla uczestników programu
 • Wręczenie podziękowań dla prowadzących koła
 • Podsumowanie programu poprzez wypowiedzi uczestników, sprawozdania prowadzących koła, wypowiedzi pisemne chętnych uczniów
 • Sporządzenie sprawozdania za IV kwartał 2007, rocznego i końcowego programu

Realizowanie w/w zadań dokumentowano podczas trwania programu. Spotkania kół, udział dzieci w nich, realizowane tematy oraz frekwencja zanotowano w specjalnie prowadzonych w tym celu dziennikach. Każde koło posiada swój odrębny dziennik. W szkole znajdowała się także tablica informacyjna o programie oraz antyramy rozmieszczone na korytarzach szkolnych. Zawieszono w nich zaproszenia na poszczególne imprezy integracyjne, zdjęcia koła fotograficznego, prace koła hafciarskiego. Pozostałe zdjęcia znalazły swoje miejsce w specjalnie zakupionych do tego celu albumach. Prace koła plastycznego prezentowane były na gazetce stacjonarnej na korytarzu szkolnym. Każda klasa została wyposażona w harmonogram zajęć do wszystkich proponowanych kół. Dodatkowo scenariusze imprez i inne pomoce znalazły się w specjalnie do tego przeznaczonym segregatorze. Informacje o przebiegu programu zostały również przekazane do tworzącej się strony internetowej oraz kroniki szkolnej.

Do zrealizowania programu niezbędny był zakup sprzętu. Dzięki programowi uczestnicy mogli korzystać z zakupionego sprzętu a i szkoła wzbogaciła się o dobrej jakości aparat fotograficzny, kartę pamięci, ładowarkę z bateriami oraz torbę na aparat; miniwieżę z wejściem MP3; gitarę z futerałem i dodatkowym wyposażeniem np. tunerem, kompletem strun. Dużą częścią wydatków był zakup materiałów do prowadzenia kół oraz pomocy. Wśród nich na uwagę zasługują np.: flażolety, instrumenty perkusyjne, gry dydaktyczne w tym do nauki języka angielskiego, chusty cyrkowe, duże kostki, płyty i książki z tańcami integracyjnymi, elementy strojów do przedstawień, różnorodne materiały plastyczne, materiały do wyszywania.

Dużą pomocą w przygotowaniu i przeprowadzaniu imprez integracyjnych były zakupione na ten cel materiały w tym materiały plastyczne, które umożliwiały zorganizowanie ciekawych zadań dla ich uczestników.

Pomocą w reklamowaniu i prowadzeniu programu były materiały zakupione do tego celu. To także ważny element w ponoszonych wydatkach.

Wkład pracy i zaangażowanie nauczycieli prowadzących koła został również nagrodzony. W programie przeznaczono na ten cel odrębną kwotę w ramach całego budżetu. Nagrodą dla uczestników były skromne upominki rzeczowe oraz mały poczęstunek dla każdego i dyplomy udziału w programie podpisane przez dyrektora szkoły oraz koordynatora. Uczniowie otrzymali również długopisy z logo Aktywnej Szkoły i smycze Wolontariatu Studenckiego.   

Kwota, którą otrzymaliśmy w ramach programu (23000 zł) umożliwiła osiągnięcie założonych celów, urozmaicenie pracy kół, udostępnienie uczniom możliwości bezpłatnego korzystania z zakupionych sprzętów, materiałów i pomocy.

Największą zaś radością dla prowadzących okazały się powtarzające się w każdej grupie pytanie: „Czy jeszcze kiedyś będzie taki pogram i tyle ciekawych rzeczy do robienia?”

Łącznie w programie wzięło udział 122 osoby z klas I-VI, 9 prowadzących nauczycieli, 1 koordynator oraz 1 osoba prowadząca rozliczenia finansowe z ramienia urzędu gminy Zabłudów. Odbyło się 217 godzin zajęć planowanych oraz kilkanaście poza planem.

Odbyły się trzy spotkania integracyjne po trzy godziny zegarowe:

- 30 października 2007 – „Barwy jesieni”- dla wszystkich uczniów, nauczycieli, zaproszonych gości i rodziców

- 20 grudnia 2007„Bożonarodzeniowe różności” – dla wszystkich uczniów, nauczycieli, zaproszonych gości i rodziców

- 9 stycznia 2008 – „Bal u Królowej Śniegu” – dla uczestników programu    

Oto jak przebiegała realizacja w poszczególnych kołach:

 

Ciekawski PstryczekZajęcia koła fotograficznego „Ciekawski Pstryczek” odbywały się raz w tygodniu po 1 godzinie dla klas IV-VI. W sumie odbyło się 21 spotkań.

W zajęciach uczestniczyło 20 osób. Powyższe spotkania miały na celu zdobywanie i rozwijanie u dzieci umiejętności i wiadomości:

- z teorii fotografii

- posługiwania się sprzętem fotograficznym

- komponowania fotografii

W trakcie programu organizowane były plenery fotograficzne dla członków koła oraz pracowaliśmy w pracowni komputerowej, gdzie ocenialiśmy naszą pracę i poznawaliśmy programy do cyfrowej obróbki zdjęć. Przygotowywaliśmy wystawę naszych prac na imprezie: „Barwy jesieni”, „Bożonarodzeniowe różności”, „Bal u Królowej śniegu”. Część zajęć nie mogłaby się odbyć bez zakupionego sprzętu: cyfrowego aparatu fotograficznego (lustrzanki). Dzieci korzystając z zakupionego aparatu mogły wykorzystać zdobytą wiedzę.

Węzełki- Supełki kl. I-III


Podczas zajęć dzieci zapoznawały się z materiałami i przyborami do haftowania – poznały rodzaje kanwy, nici i specjalne igły do haftu. Zakupionymi z programu nićmi (mulina) uczyły się wyszywania prostych wzorów na zakładkach do książek. Mimo, że było to dość trudne i żmudne, dzieci nie zniechęcały się i cierpliwie pracowały. Później projektowały własne, proste wzory i wyszywały kwiaty, domki, serduszka, swoje imiona. Bardzo chętnie i wytrwale wyszywały duże wzory zwierząt, kwiatów i pojazdów na gotowych, tekturowych szablonach z wzorami. Prace te znalazły się na posterze naszego koła. Wyszywały również proste wzory z gazet hafciarskich.

Na zajęciach panowała wesoła, miła atmosfera. Spotkania będą kontynuowane na prośbę uczniów po feriach zimowych (co 2 tygodnie).


                Węzełki –Supełki kl. IV-VI

                                                                                 W trakcie trwania projektu w zajęciach koła wzięło udział 12 osób z klas IV-VI. Odbyło się 19 spotkań. Uczestnicy chętnie przychodzili na spotkania.

Podczas spotkań uczniowie zapoznali się z rodzajami kanwy, sposobami mocowania nici, poznali podstawy haftu krzyżykowego i gobelinowego oraz zasady korzystania z gotowych wzorów  z gazet hafciarskich. Przygotowywali materiał do wyszywania dostosowany do wybranych przez siebie zaproponowanych wzorów. Wyszywali je zarówno na zajęciach jak i w domu. Każdy uczestnik mógł liczyć na darmowy materiał, specjalne igły do wyszywania oraz nici. Uczniowie chętnie wyszywali również duże gotowe wzory na kanwie papierowej. Efekty pracy, choć niewielkie ze względu na dużą pracochłonność dawały wiele satysfakcji wszystkim. Stawały się również powodem dzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami między samymi uczniami. Podczas spotkań uczniowie mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi ściegami szydełkowymi tj ściegiem łańcuszkowym, półsłupkiem i słupkiem. Podejmowali próby robienia małych zakładek łącząc haft gobelinowy i szydełkowy. Muszę jednak przyznać, że szydełkowanie zostało wyparte na korzyść igły i dlatego zrezygnowałam z dalszych działań szydełkowych. Gotowe prace koła zostały pokazane wszystkim uczniom szkoły na wspólnej imprezie integracyjnej „Bożonarodzeniowe różności” a następnie poster z nimi zawisł na korytarzu szkolnym, gdzie mogli go zobaczyć wszyscy uczniowie, rodzice i goście. Uczestnicy koła brali udział również w trzech imprezach integracyjnych „Barwy jesieni”, „Bożonarodzeniowe różności”, „Bal u Królowej Śniegu”. W podziękowaniu za wspólną pracę uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki rzeczowe. Ustalono również, że po zakończeniu programu nadal będą się odbywały spotkania chętnych uczestników koła.     

Tęczowe światełka


 


W ramach programu „Aktywna Szkoła” w naszej szkole prowadzone były zajęcia plastyczne „Tęczowe Światełka” dla klas I – VI. Ze względu na przekrój wiekowy uczniowie zostali podzieleni na dwie piętnastoosobowe grupy (grupa I – klasy I – III i grupa II – klasy IV – VI). Zajęcia z młodszą grupą odbywały się raz w tygodniu po 1 godzinie dla każdej z grup. Razem odbyło się 17 spotkań dla młodszych i 17 spotkań dla starszych. Udział w projekcie zaskoczył różnorodnością form, bogactwem środków. Na zajęciach uczniowie poznawali nowe techniki plastyczne: malowali temperami, pastelami wykorzystując tworzywa przyrodnicze wykonywali jesienne kompozycje, dużo uwagi i czasu poświęcono motywom świątecznym, wykonano makaronowe ozdoby (choinki, bombki), kartki świąteczne, zimowe witraże. Dzieci bardzo chętnie malowały różnorodne plakaty, które stanowiły istotny element dekoracyjny podczas imprez integracyjnych. Z myślą o zbliżającym się karnawale z balonów i masy papierowej zostały wykonane maski. Uczniowie wzięli również udział w VII międzyszkolnym konkursie plastycznym ph. „Złota, polska jesień”, w których jeden z uczniów zdobył wyróżnienie.

Realizując projekt dzieci miały do dyspozycji różne materiały plastyczne, z których do tej pory jeszcze nie korzystały. Dzięki nim oraz własnej inwencji uczniów na zajęciach plastycznych powstawały ciekawe, starannie wykończone, estetyczne prace, które zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice mogli podziwiać na gazetce szkolnej wyeksponowanej na korytarzu głównym. Najczęściej wykorzystywanymi materiałami były tempery, kredki pastelowe, makaron, spraye (złote, srebrne), kleje, tektury faliste, kolorowy papier, tapeta, szary papier, bibułka, taśma dwustronna, różnorodne ozdoby.

Zainteresowanie uczniów potwierdza fakt, iż w szkole jest duża potrzeba realizacji tego typu zajęć, poprzez które tak jak w przypadku zajęć plastycznych uczniowie kształtowali kulturę estetyczną, rozwijali wyobraźnię i ekspresję, nabywali umiejętności współdziałania w grupie, organizowania sobie pracy, rozbudzania wiary we własne siły. Widząc zaangażowanie uczniów w II semestrze przewidziana jest dalsza kontynuacja zajęć.

            

Spece od Englisza


 


Koło języka angielskiego „Spece od Englisza” odbywało się w ramach programu „W kopalni talentów” - Aktywna szkoła w wymiarze 1 godz. tygodniowo. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością, uczęszczało na nie 18 uczniów z klas IV-VI. Odbyło się 17 spotkań w ramach programu.

Uczestnicy wzięli udział w trzech imprezach integracyjnych: „Barwy jesieni”, „Bożonarodzeniowe Różności” oraz „Bal u Królowej Śniegu”. Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli podstawowe umiejętności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Poszerzyli zakres słownictwa czynnego i biernego w zakresie proponowanej tematyki. Poprzez wprowadzenie elementów kultury i tradycji krajów anglosaskich (m.in. Thanksgiving Day, Halloween, Christmast) rozwijali otwartość i tolerancję wobec innych narodów. Prowadząc zajęcia bazowałam na metodach aktywizujących, które rozwijały kreatywność językową oraz wyobraźnię dzieci. Korzystając z gier dydaktycznych, odgrywając scenki, układając rymy, dobierając przeciwieństwa, układając pytania do wywiadu, uczniowie uczyli się nowego słownictwa i struktur poprzez zabawę. Zakupione w ramach programu „Aktywna szkoła” pomoce i gry dydaktyczne znacznie wpłynęły na atrakcyjność zajęć jak też i motywację dzieci. Na przykład „Kostki obrazowe”, były bardzo pomocne i efektywne przy budowaniu zdań i tworzeniu opowiadań. Grając w „Czasowniki po angielsku”/ „Rzeczowniki po angielsku” uczniowie poznawali i utrwalali rzeczowniki i czasowniki kojarząc ich znaczenie z obrazkiem. Natomiast gry i zabawy oparte na dobieraniu i tworzeniu rymów „Odszukaj rym”, szukaniu przeciwieństw „Opposite puzzles” zachęcały do samodzielności w nauce języka i rozwijały poczucie własnej wartości.


 Domisolki


Zajęcia koła muzycznego Domisolki odbywały się raz w tygodniu po 1 godzinie dla klas I-III i IV-VI.

W zajęciach klas I-III uczestniczyło 18 osób, natomiast z klas IV-VI – 19 osób. Odbyło się łącznie 34 spotkania.

Powyższe spotkania miały na celu głównie rozwijanie u dzieci następujących wiadomości i umiejętności: wokalnych, gry na instrumentach, tworzenia muzyki, podstawowe pojęcia związane z muzyką, zachowanie na scenie. W trakcie programu pracowaliśmy nad właściwym oddychaniem, dykcją, intonacją. Przygotowywaliśmy repertuar na następujące imprezy: „Barwy jesieni”,„ Bożonarodzeniowe różności”. Część zajęć nie mogłaby się odbyć bez zakupionego sprzętu, instrumentów muzycznych. Piosenki, których uczyły się dzieci były śpiewane przy akompaniamencie gitary zakupionej z funduszy projektu. Dzieci mogły również występować grając na: instrumentach perkusyjnych tworząc podkład do słynnych utworów muzyki klasycznej, flażoletach grając stare i nowe piosenki dziecięce itp.

  

     


„Roztańczone pantofelki”


 

Zajęcia koła tanecznego „Roztańczone pantofelki” odbywały się, co drugi tydzień po 2 godziny dla klas IV-VI. W zajęciach tych uczestniczyło łącznie 29 osób.

Powyższe spotkania miały na celu głównie zaspokajanie potrzeby ruchu, śpiewu, odprężenia, ekspresji i potrzeby tworzenia. Uczyliśmy się również profesjonalnego zachowania na scenie. W trakcie programu uczyliśmy się kroków różnych tańców. Przygotowywaliśmy się do występu na następujących imprezach:

„Barwy jesieni”, „Bożonarodzeniowe różności”. Zajęcia nie mogłyby być tak atrakcyjne, gdyby nie zakup pomocy tj. płyty i książki z opisami tańców oraz mini wieża do odtwarzania płyt i kaset.


      Pomysłowy Dobromir


 


Wolontariat szkolny był ofertą dla dzieci, które nie mają może wybitnych osiągnięć, nie odkryły jeszcze swoich mocnych stron, często nieśmiałych i wycofanych w grupie rówieśniczej, potrzebujących wsparcia emocjonalnego i nabrania wiary we własne możliwości. Zajęcia te pozwoliły im na podniesienie poczucia własnej wartości. Poczuły się ważne i potrzebne, kiedy na imprezach pełniły funkcje przy stoiskach lub brały udział w przygotowaniach. Ich mniejsze i większe sukcesy zostały zauważone i dodały im śmiałości. Zrozumiały, że mogą coś dać innym. Nauczyły się lepiej współpracować w grupie i porozumiewać, a gdy pojawiały się konflikty, próbować je rozwiązywać w konstruktywny sposób, bez przemocy. Efekty pracy zespołu wolontariatu szkolnego mają zarówno charakter społeczny - pracy na rzecz innych, ale także indywidualny - w aspekcie własnego rozwoju uczniów.

W ramach wolontariatu odbyło się 17 dwugodzinnych spotkań (łącznie 34 godziny). W pracy koła uczestniczyło 25 uczniów. Pierwsze spotkania poświęcono na integrację grupy i budowanie poczucia bezpieczeństwa. Wykorzystywano gry, zabawy, tańce integracyjne oraz metody pedagogiki zabawy. Jednocześnie rozpoczęto pracę na podniesienie poczucia własnej wartości i budowanie pozytywnej samooceny. Duży nacisk położono na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, rozpoznawanie i nazywanie przeżywanych uczuć, uczenie radzenia sobie z przykrymi uczuciami w sytuacjach trudnych. Pomocą w tych działaniach były karty dydaktyczne, gry dydaktyczne. Planując pracę wolontariatu szkolnego uwzględniono imprezy przewidziane w ramach programu, jak też inne uroczystości szkolne. Na festyn „”Barwy jesieni” wykonano stroje na pokaz mody jesiennej oraz przygotowano improwizację ruchową przy muzyce z folią. Na spotkanie „Bożonarodzeniowe różności” wykonano plakaty do dekoracji sali, choinki z origami i przygotowano materiały do stoiska ubierania choinki. Z okazji dnia nauczyciela wykonano techniką orgiami upominki dla pracowników szkoły. Uczestnicy koła wykonali również maski z balonów oklejanych masą papierową, które były wykorzystywane na różnych imprezach szkolnych. Na ostatnim spotkaniu podsumowano pracę koła. Omówiono doświadczenia i umiejętności nabyte w czasie zajęć, udzielono informacji zwrotnych. Z wielkim zainteresowaniem obejrzano prezentację fotografii wykonanych w czasie zajęć. Uczniowie wyrażają chęć kontynuowania spotkań.


      Tajemnicze słówka


 


Na koło teatralne uczęszczało 17 uczniów z klas I-VI. Pierwsze spotkanie z zainteresowanymi odbyło się 7 września. Od tej pory systematycznie spotykano się, co dwa tygodnie po 2 godziny. W sumie odbyło się 17 spotkań. Czasem konieczne były częstsze próby np. przed przedstawieniami, co spotykało się z dużym zainteresowaniem. Przedstawiony uczniom na pierwszym spotkaniu plan został pozytywnie przyjęty. Dopisano jeszcze zajęcia z pantomimy i zabawy w teatr cieni. Przygotowano przedstawienie na festyn „Barwy jesieni’’ i jasełka na „Bożonarodzeniowe różności”. Udało się zaangażować do współpracy rodziców. Szczególnie do pomocy w wykonywaniu strojów do jasełek. Radością jest fakt, że udało się rozbudzić wśród uczniów zainteresowania aktorstwem a niektóre z nich przełamały wielką tremę przed indywidualnym występem.


Wszystkie zamierzone cele zostały osiągnięte. Zaplanowane działania odbyły się zgodnie z harmonogramem realizacji. Pozytywne oceny uczestników, dyrekcji, innych nauczycieli i samych prowadzących dowodzą, że potrzebne jest dla całego środowiska tego typu działanie, które nie tylko zbliża wszystkich do siebie ale pozwala właściwie i z pożytkiem zagospodarować wolny czas, poznać się lepiej, podzielić sobą i swoimi umiejętnościami, pasjami a przy tym dobrze się bawić.

 

                                                                     

                                                                               

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
  16-060 Zabłudów, Mickiewicza 20
 • 85 7188020

Galeria zdjęć