Nawigacja

Piątek 17.08.2018

liczba odwiedzin: 1600570

NOWE DZWONKI W SZKOLE

- OD 5 WRZEŚNIA 2017R.

1.

8.00

- 8.45

2.

8.50

- 9.35

3.

9.40

- 10.25

4.

10.30

- 11.15

5.

11.30

- 12.15

6.

12.30

- 13.15

7.

13.30

- 14.15

8.

14.20

- 15.05

9.

15.10

- 15.55

OPŁATA ZA OBIADY ZA MAJ 2018R.


Konto bankowe, na które należy wpłacać opłaty za obiady:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabłudowie

Nr 15 8099 0004 0013 1951 2000 0080

Podlasko- Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie

tytułem: opłata za obiady/miesiąc/imię i nazwisko ucznia/nazwa szkoły
 
Wysokość opłaty za obiady za maj 2018r. wynosi:

 - dla uczniów klas „0”

 18 dni x 3,10zł = 55,80 zł

 - dla uczniów klas I-VII SP i klasy II-III GM

18 dni x 3,50zł = 63,00 zł

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABŁUDOWIE

Podstawa prawna: 1) art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 2) Ustawa o ochronie danych osobowych Informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie z siedzibą w Zabłudowie przy ul Mickiewicza 20;

2) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) przetwarzane są w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej  i opiekuńczej oraz wykonywania wszelkich czynności związanych z organizacją pracy placówki, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

3) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zakresie niezbędnym   do wykonywania nadzoru pedagogicznego, zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe;

4) dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą zostać przekazane podmiotom, którym Administrator Danych zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie zawartej umowy;

5) podanie danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) jest niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego przez Państwa dziecko;

6) posiadają Państwa prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) żądania sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych, c) żądania usunięcia lub ograniczenia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy placówka przetwarza dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu, e) przenoszenia danych, f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (do 24 maja 2018 roku – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, od 25 maja 2018 roku – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

AKTUALNOŚCI

 • 77 ROCZNICA ZBRODNI SOWIECKIEJ POD ZABŁUDOWEM

  Poczet sztandarowy naszej szkoły oraz 7 Zabłudowska Drużyna Harcerska wzięli udział w obchodach 77 rocznicy Zbrodni Sowieckiej pod Zabłudowem. Wydarzenie to miało miejsce 23 czerwca 1941 roku.  Funk­cjonariusze NKWD dokonali egzekucji 15 miesz­kańców z rejonów Ciechanowiec i Brańsk. Spotkanie to odbyło się 23 czerwca 2018 roku na kolonii Folwarki Małe w miejscu zbrodni.

   Małgorzata Kasperowicz

 • UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  22 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 na hali sportowej po wprowadzeniu sztandaru i od­śpiewaniu hymnu Polski odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Po hymnie zebrani obejrzeli krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów klas VII. Następnie p. Dyrektor zapoznała obecnych z suk­cesami i osiągnięciami, podejmowa­nymi działaniami i pracami  w trakcie roku szkolnego. W imieniu wszystkich podziękowała za trud pracy dwum osobom kończą­cym swoją karierę szkolną, p. Helenie Kalinowskiej nauczycielce matematyki i p. Kry­stynie Puczyńskiej nauczycielce oddziału zerówki. Były życzenia i kwiaty oraz gromkie brawa za ich pracę.

 • MSZA ŚW. I NABOŻEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

   22 czerwca 2018r. O godz. 8.00 uczniowie, nauczyciele, wychowaw­cy, rodzice i ka­techeci podczas Mszy świętej celebrowanej przez ks. Grzegorza,  podziękowali Bogu za szczęśliwe przeżycie roku szkolnego, nowe przyjaźnie, wspólne zabawy i spędzony czas, zdobyte wiadomości i umiejętności. Eucharystia odbyła się w kościele św. Piotra i Pawła w Zabłudowie. Oprawę liturgiczną przygotowała Małgorzata Kasperowicz. I Czytanie odczy­tała p. Edyta, psalm zaśpiewała Paulina z kl. III, a modlitwę wiernych Paulinka z kl. I. Oprawą muzyczną zajęła się schola Przyjaciół Oblubieńca.

 • APEL Z WRĘCZENIEM DYPLOMÓW I NAGRÓD

   21 czerwca, dzień przed zakończeniem roku szkolnego na hali odbył się apel pod­czas którego wręczono dyplomy i nagrody dla  uczniów. Nagrodzeni zostali uczniowie w następujących konkursach i działaniach:

  • konkurs sportowy „Najlepszy Sportowiec Szkoły”
  • szkolny konkurs historyczny „Katyń - nie zapomnij o Tym”
    I miejsce – Ewelina Minczuk kl. VIIb
   II miejsce – Antonina Sacharewicz kl. Va
   III miejsce – Natalia Sopyła kl. VIIa, Karolina Waluk kl. VIIa, Hubert Dudziński kl. IVa
   Wyróżni
 • OGŁOSZENIE

  Serdecznie zapraszamy na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 22 czerwca 2018r. o godz. 9.00 na hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie. Następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach.

  PRZYDZIAŁ SAL NA  SPOTKANIA KLASOWE

  0a - sala nr 10

  0b - sala nr 11

  Ia - sala nr 3

  Ib - sala nr 4

  Ic - świetlica

  IIa – sala nr 22

  IIb – sala  nr 19

  IIIa – sala nr 14

  IIIb – sala nr 17

  IVa – hala

  IVb – sala  nr 5

  IVc – sala  nr 21

 • ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU EKOLOGICZNEGO

   "W dniu 21 czerwca br w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie miało miejsce wręczenie nagród w Konkursie Ekologicznym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Zabłudów. Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się kreatywnością, a spod ich rąk wyszły wspaniałe prace, z których każda zachwycała swoją oryginalnością. Jed­nak komisja , któ­rą do wyłonienia zwycięzców powołał Burmistrz musiała wy­brać prace najlepsze z najlep­szych i miała z tym nie lada problem.  Każdy z uczestników Konkursu otrzymał nagrodę, a zwycięzcy – dodatkowo – miejsce na podium!

 • ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "PROBRAMOWANIE OD PODSTAW"

   Uczniowie klas I-III biorący udział w projekcie „Programowanie od podstaw” 20 czerwca 2018r. zakoń­czyli go wspólnym spotkaniem na Politechnice Białostockiej. Wizyta składała się z dwóch części. Na początku odbyły się zajęcia z programowania. Zajęcia były przeprowadzone przez wychowawców przy wsparciu trenerów. Po raz kolejny w ruch poszły maty i tak ulubione przez uczniów Photony. W drugiej części spotkania uczniowie mieli okazję zwiedzenia interaktywnej wystawy ma­tematycznej „Wszystko jest...liczbą”. Poprzez samodzielne eksperymenty i zabawę dzieci mogły zgłębiać wybrane zagadnienia matematyczne, wykonać samodzielnie wie­le do­świadczeń ze świata geometrii i liczb, dowiedzieć się, co to jest trójkąt Pascala, czym są fraktale, a czym grafy. Na miłośników matematyki czekały liczne układanki, za­bawy mate­matyczne,  puzzle i kwadraty magiczne.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
  16-060 Zabłudów, Mickiewicza 20
 • 85 7188020

Galeria zdjęć